Därför ska din hemsida vara tillgänglig

Att utföra anpassningar för tillgänglighet är viktigt av flera skäl. För det första säkerställer det att personer med funktionsnedsättning kan ta till sig innehåll på webbplatser och appar. Omkring 20% av alla besökare har någon form av funktionsvariationer som kan påverka upplevelsen negativt. För det andra gör det webbplatsen mer användarvänlig för alla användare vilket kan leda till fler besök och konverteringar. För det tredje kan en webbplats enligt lag vara tvungen att vara tillgänglighetsanpassad.

Vilka omfattas av lagen?

Kortfattat: offentliga aktörer! DIGG (myndigheten för digital förvaltning) skriver följande:

“Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.”

Lagen omfattar digital service i offentlig sektor men även om en verksamhet inte omfattas av lagen är det värt att göra anpassningar för att underlätta för besökare så att allt innehåll blir tillgängligt. Dessutom har anpassningen ofta positiva effekter på er rankning i sökmotorer. Tjänster som Google belönar ofta tillgänglighetsanpassade sajter med bättre placering. Tillgänglighet kan därför vara en viktig aspekt av din SEO-strategi.

Vanliga funktionsnedsättningar:

  • Nedsatt syn
  • Nedsatt hörsel
  • Svårigheter att läsa och skriva

Lagen om digital tillgänglighet ❤️ WCAG 2.1 = sant… och viktigt

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) antogs av Riksdagen 2018 och bygger på EU-parlamnetets och ministerrådets direktiv från 2016. Lagen finns för att alla medborgare ska kunna använda offentliga digitala tjänster och den fastställer att offentlig verksamhet måste säkerställa att deras tjänster är tillgänglighetsanpassade för funktionsnedsatta och äldre.

Dessutom ska offentliga verksamheter tillhandahålla information om tillgängligheten i sina digitala tjänster. De ska alltså publicera en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen och ha tydlig information om var besökare kan vända sig med frågor eller klagomål gällande tjänstens tillgänglighet.

Undantag från kraven på tillgänglighet gäller för historiska samlingar, arkiverat material och användargenererat material. Intranät omfattas dock.

Ett emblem med texten kontrollerad av oxys visas bredvid en laptop som visar listning av fel i en tillgänglighetsrapport Oxys hjälper till under hela processen som börjar med tester och resulterar i en tillgänglighetsredogörelse.

WCAG 2.1 nivå AA – Standardiserade riktlinjer

Lagen om tillgänglighet till digitala offentliga tjänster baseras till största del på Web Content Accessibility Guidelines (eller WCAG som det av förklarliga skäl nästan alltid kortas ned till). WCAG är en samling av rekommendationer och riktlinjer för hur man utvecklar tillgänglighetsanpassade tjänster och användes i viss utsträckning redan innan lagen om tillgänglighet trädde i kraft. Rekommendationerna är utformade av organisationen W3C som är drivande för standarder på webben, och den version av WCAG som lagen kräver att man uppfyller är för närvarande 2.1.

Olika nivåer av digital tillgänglighet

Lagen innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den versionen av riktlinjerna för tillgängligt innehåll, WCAG 2.1, ska följas. Under dessa nivåer finns totalt 49 st kriterier som ska uppnås för att webbplatser och mobila applikationer ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Det finns även en tredje nivå: AAA vars kriterier inte behöver uppnås enligt lagen.

Nya versioner av WCAG är på väg

Under 2023 släpptes WCAG 2.2 vilket inte innebär några stora förändringar, men version 3 håller samtidigt också på att utformas. När version 3 publiceras är i dagsläget inte känt.

En uppdatering av WCAG innebär inte att lagen om tillgänglighet kommer kräva att den nya versionen följs omedelbart. Det är dock troligt att lagen i senare skede kommer att justeras baserat på WCAGs kommande versioner.

Hur uppnår man tillgänglighetskraven?

Testa tillgänglighet 

För att veta vad som behöver tillgänglighetsanpassning på en webbplats för att uppnå lagkraven så behöver man utföra en rad  olika tester. Vissa av dessa skannar av webbplatsen maskinellt och listar automatiskt alla eventuella fel och brister. Andra tester måste utföras manuellt.

Åtgärder

Vanliga insatser för att att åtgärda bristande tillgänglighet är:

  • Alt-text för bilder
  • Anpassa innehåll för skärmläsare (verktyg för syntolkning)
  • Justeringar av färger för tillräckliga kontrastvärden
  • Justering av textstorlekar
  • Att innehållet är begripligt

Undantag för åtgärder

Ja, det finns ett fåtal undantag. Exempelvis för material som har offentliggjorts innan specifika datum såsom dokument (som pdf:er och word-dokument) som publicerades innan 23 september 2018. Det finns också undantag som tillåter visst uppskov på åtgärder om arbetsbördan för att åtgärda ett fel är särskilt betungande. Det ska i dessa fall finnas en tydlig tidsplan för när åtgärd skall ske vilket också ska vara inom en rimlig närtid.

När alla nödvändiga åtgärder har genomförts så tar webbläsare, mobila appar och andra hjälpmedel vid och visar den digitala tjänsten på ett korrekt sätt som följer kraven i lagen.

Läs gärna mer om arbetet med att tillgänglighetsgöra en webbplats i vår artikel Tillgänglighet i tre delar – Design, utveckling och redaktionellt.

Positiva effekter för SEO med ökad digital tillgänglighet

Användarupplevelsen (UX) på en webbplats har utan tvekan blivit en av de mest dominerande faktorerna för hur Google och andra sökmotorer rankar webbplatser och deras innehåll under de senaste åren. Kvaliteten på denna upplevelse beror på många element, och tillgänglighet är en betydande del av denna ekvation.

En webbplats som inte prioriterar tillgängligheten kan ofta ge en undermålig upplevelse för personer med funktionsvariationer. Intressant nog kan dessa begränsningar också påverka personer utan några specifika funktionsnedsättningar negativt. Till exempel kan förbättrad färgkontrast och tydligare text bidra till att göra innehåll mer lättillgängligt och lättförståeligt för alla användare.

Därför innebär att ett väl genomfört tillgänglighetsarbete vanligtvis en betydande positiv effekt för sökmotoroptimering (SEO). Genom att erbjuda en mer inkluderande och optimerad användarupplevelse, kan webbplatser förbättra sin ranking och sina prestanda i sökmotorns ögon.

Publicera en tillgänglighetsredogörelse

När alla fel har åtgärdats tar man fram en redogörelse. Redogörelsen beskriver att sajten är tillgänglighetsanpassad och om det gjorts eventuella undantag. Kontaktuppgifter till sajtägare/redaktör ska också stå här, tillsammans med vilken svarstid en besökare som vill höra av sig med frågor om tillgänglighet kan förvänta sig. En mall för tillgänglighetsredogörelsen kan man skapa på DIGG:s hemsida.

Kontinuerligt underhåll för att upprätthålla kraven i lagen

Att upprätthålla kraven för digital tillgänglighet innebär ett kontinuerligt arbete och ständiga förbättringar. Det räcker inte att bara en gång göra en webbsida eller applikation tillgänglig. Eftersom digitala plattformar ständigt uppdateras med nytt innehåll och funktionalitet, är det viktigt att tester och åtgärder utförs med jämna mellanrum. En verksamhet behöver som minst kontrollera och uppdatera sin webbplats och tillgänglighetsredogörelse en gång om året. Publicerar man nytt innehåll frekvent bör det ske oftare. I regel är tillgänglighetsarbetet som utförs den första gången. Följande tillgänglighetsarbete blir i regel både snabbare och enklare att utföra.

Vem har ansvar för tillgängligheten på webbplatsen?

Ägaren av sajten ansvarar för att den är anpassad vilket för tydlighets skull också bör framgå i tillgänglighetsredogörelsen.

Har du frågor som du inte fått besvarade eller behöver du hjälp av experter på området så är vi bara en signal eller ett mejl bort!